Ustanovna listina novomeške gimnazije

Cesarica Marija Terezija

Dunaj, 8. avgusta 1746

Ustanovna listina novomeške gimnazije (prevod)

Mi, Marija Terezija, po božji milosti rimska cesarica, kraljica nemška, ogrska, češka, dalmatinska, hrvaška in slavonska, nadvojvodinja avstrijska, vojvodinja burgundska, štajerska, koroška, kranjska in würtemberška, grofica habsburška, flandrijska, tirolska, goriška in gradiščanska, vojvodinja lotarinška in barska, velika vojvodinja toskanska, s tem pismom javno potrjujemo in oznanjamo vsem ljudem, da sta nam naša zvesta in draga gospod sodnik in svèt našega deželnoknežjega mesta Novega mesta v naši vojvodini Kranjski predložila nadvse ponižno prošnjo, ki smo jo mi omenjenemu mestu v odgovoru na tisto poročilo, ki ga je zahteval naš notranjeavstrijski Tajni svet in smo ga prejeli 8. januarja letos, nato 16. aprila iz navedenih razlogov tudi milostno odobrili, in sicer, da smejo prav tam v Novem mestu tamkajšnji patri frančiškani javno poučevati v šestih nižjih razredih, in sicer od parve do vključno retorike. Prav tako so nas ponižno prosili, da bi mi kot vladajoča kraljica, gospa in dedna deželna kneginja notranjeavstrijskih knežjih dežel milostno blagovolili nakloniti tako ustanovljeni šoli enake svoboščine, kot jih imajo druge tovrstne gimnazije v naših avstrijskih dednih deželah. Ponižno prošnjo teh prosilcev smo si ogledali z naklonjenostjo, ne samo zato, ker bi z uvedbo zgoraj omenjenih šestih nižjih razredov naredili nekaj koristnega za revne meščane Novega mesta in bi jim s tem nekoliko pomagali, ampak ker bi tudi okoliška mladina na ta način dobila priložnost, da jo vzgajajo v verskem nauku in krepostih ter jo poučujejo v nižjih razredih z manjšimi stroški. Tako bi torej mladina lažje dosegla višjo izobrazbo ter postala sposobna in primerna za služenje skupnosti. Zato smo s preudarno odločnostjo, po temeljitem posvetovanju in dobrem poznavanju zadeve ponovno podelili, odobrili in potrdili ustanovitev prej omenjenih šestih razredov šole v Novem mestu. Na podlagi kraljeve in deželnoknežje nadoblasti postopamo, upoštevamo in potrjujemo enako ter z močjo tega pisma odrejamo, določamo in hočemo, da patri frančiškani javno izvajajo in vodijo večkrat omenjeni pouk v šestih nižjih razredih v Novem mestu in da ima tam ustanovljena gimnazija prav takšne pravice, kakršne imajo in uživajo druge, z deželnoknežjim dovoljenjem ustanovljene gimnazije, da bi bila lahko mladina po zaključku teh nižjih razredov ob predložitvi običajnih spričeval v vseh krajih, kjer bo nadaljevala z višjim izobraževanjem in znanjem, sprejeta brez kakršne koli ovire. Tako milostno kot z vso resnostjo ukazujemo vsem in vsakomur izmed naših podrejenih cerkvenih in posvetnih oblastnikov, še zlasti našim sedanjim in bodočim namestnikom, deželnim maršalom, deželnim glavarjem, deželnim upravnikom, deželnim vicedomom, prav tako rektorjem in predstojnikom univerz in gimnazij v naših dednih avstrijskih deželah, nato vsem našim uradnikom, podložnikom in podanikom ne glede na njihovo čast, stan ali položaj, da že večkrat omenjeno gimnazijo v Novem mestu, na kateri bodo v šestih nižjih razredih javno poučevali tamkajšnji patri frančiškani, pustijo delovati v miru, da jo štejejo za enakovredno ostalim gimnazijam, ki so ustanovljene z deželnoknežjim privoljenjem, da brez ovir v vseh krajih sprejmejo mladino, ki bo od tam nadaljevala šolanje po predložitvi običajnih spričeval. Prav tako ukazujemo, da omenjeno gimnazijo na podlagi tega milostnega privilegija kot oblastniki ščitijo in branijo, da sami ne delajo ničesar proti tem določilom niti ničesar ne otežkočajo, da ne dopustijo, da bi to na kakršen koli način ali po kakršni koli poti počeli drugi, če bi se radi izognili naši hudi nemilosti in kazni. To mislimo resno, o čemer priča to pismo, pečateno z našim cesarskim, kraljevim in nadvojvodskim pečatom.

Izdano v našem mestu Dunaju, 8. avgusta 1746, v šestem letu našega vladanja.

Izvirnik hrani novomeški frančiškanski samostan.

Pietati litterisque: Za spoštovanje in znanje. Mitja Sadek, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto. Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Rast
Ob 265. obletnici novomeške gimnazije 26. in 27. 3. 2012
https://kultura.novomesto.si/si/revija-rast/?id=8827